บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊สแอนด์เคมิคัล ซัพพลายจำกัด 


ผู้จัดจำหน่ายแก๊สอุตสาหกกรม แก๊สพิเศษ แก๊สทางการแพทย์ และ ผู้ให้บริการบริการด้านวิศวกรรม ให้คำปรึกษา รับติดตั้งระบบท่อส่งแก๊สสำหรับภาคอุตสหรรม (Industrial Gases Piping System) ได้ตระหนักถึงความความสำคัญ ในความปลอดภัยในการทำงานกับแก๊สอุตสาหกรรม

• จึงได้จัดสร้างหลักสูตร Gas Training โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานกับแก๊สแต่ละประเภท ได้อย่างปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดจากขึ้นจากเหตุการณ์จริง

• โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการจัดการแก๊สอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี

 


หลักสูตรให้บริการ