OUR COMPANY

          โดยแรกเริ่มนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทาง TIGCS จำหน่ายจะครอบคลุมในหมวดของ แก๊สไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) แก๊สพิเศษ (Special Gases) แก๊สความบริสุทธิ์สูง (Ultra-High Purity Gases) แก๊สผสมพิเศษ (Mixture Gases) ที่ใช้ตามห้องทดลอง หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่ง TIGCS ได้รับกระแสตอบรับด้วยดีเสมอมา


          และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นจากกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับแก๊สอุตสาหกรรมอันเป็นรากฐานหลักของบริษัทฯ TIGCS จึงได้ขยายกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมสินค้าในหมวด “การรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด้วยความเย็น”(cryo-preservation) อันได้แก่ ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen storage tank) ถังแช่แข็งตัวอย่างไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen freezer) เครื่องควบคุมอุณหภูมิการแช่แข็ง (controlled rate freezer) เป็นต้น และสินค้าหมวด   “เครื่องเซาว์น่าด้วยความเย็น” (Cryosauna) ซี่งกำลังได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับอย่างมากในต่างประเทศ เนื่องด้วย Cryosauna จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของนักกีฬา นับเป็นอีกแนวทางการบำบัดนักกีฬาหลังการฝึกซ้อมหรือหลังการแข่งขัน


          ในการขยายกลุ่มสินค้าและบริการในครั้งนี้ส่งผลให้ TIGCS เป็นบริษัทฯที่กล่าวได้ว่าเป็น ผู้ให้บริการที่ครบวงจร “Total Solution Provider” อย่างแท้จริงในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไนโตรเจนเหลว


          TIGCS มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นบริษัทฯที่มีความว่องไวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและในขณะเดียวกันสามารถรักษามาตรฐานของทั้งสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขายได้เป็นอย่างดี โดย TIGCS ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ 4 พันธกิจหลัก อันได้แก่