CryoSolution Delivery Service

CryoSolution Delivery Service

  • บริการเติมไนโตรเจนเหลว ณ จุดใช้งาน ตั้งแต่ 10 ลิตร - 400 ลิตร
  • พนักงานจัดส่งผ่านการอบรมเรื่องแก๊สเหลว มีมาตรฐาน
  • สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ คล่องตัวด้วยรถกระบะ 4 ล้อ
  • บริการเติมทั้งถัง Dewar และ PCC

CryoSolution Delivery Service