Cryosauna

Cryosauna

  • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ลดความเมื่อยล้า ตึง ปวด ของกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย
  • เพิ่มสมรรถนะในการฝึกซ้อมของนักกีฬา
  • ช่วยในการผ่อนคลาย และช่วยการนอนหลับ


กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดความเมื่อยล้า ตึง ปวด ของกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ช่วยในการผ่อนคลาย และช่วยการนอนหลับ