หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

    TIGCS เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานกับก๊าซอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย และในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแก๊สอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกและของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดอบรม หลักสูตร “คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานผลิต ส่ง จำหน่าย หรือบรรจุก๊าซ”   และ “คนงานควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซ”  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
     เนื่องด้วยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ มาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานกับก๊าซอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ซึ่งรวมถึง
  • การจัดเก็บก๊าซที่ไม่ถูกต้อง
  • การขนส่งก๊าซอย่างประมาท
  • การเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับก๊าซอย่างขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน
  • การมองข้ามการป้องกันในขณะปฏิบัติงานกับก๊าซอุตสาหกรรม
 
การการอบรมนี้ ทางบริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ โดยวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในธุรกิจนี้ ที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้ในกิจการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การอบรมหลักสูตรนี้ มีทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
หลักสูตร “คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานผลิต ส่ง จำหน่าย หรือบรรจุก๊าซ”
และ “คนงานควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้ก๊าซ หรือเก็บก๊าซ”
 

     ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท  ที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซเฉพาะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน หรือก๊าซอันตรายอื่น ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มี การติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จำนวนรวมตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (tube trailer) ต้องจัดให้มีคนงานซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม จากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ

     ทางบริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของพนักงานที่ปฎิบัติงานในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับก๊าซ โดยจะต้องมีความรู้ในการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง ทราบถึงข้อควรระวังในการทำงาน และสามารถป้องกันระงับอันตรายรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ จึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในธุรกิจนี้ ที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้ในกิจการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การอบรมหลักสูตรนี้ มีทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรภาคทฤษฎี

 หมวด 1   กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มีการ

            ประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช้ และขนส่งก๊าซ

 หมวด 2   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ

 หมวด 3   ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด

             อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ

 หมวด 4   ข้อปฏิบัติของคนงานควบคุมก๊าซในโรงงานผลิต ส่ง จำหน่าย

             หรือบรรจุก๊าซ

 หมวด 5   ข้อปฏิบัติของคนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซ

 หมวด 6   ข้อปฏิบัติของคนงานบรรจุก๊าซ

 หมวด 7   ข้อปฏิบัติของคนงานส่งก๊าซ

หมวด  8   การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน

 

หลักสูตรภาคปฏิบัติ

 หมวด 1   วิธีการรับและจ่ายก๊าซ

 หมวด 2   วิธีการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บท่อก๊าซ

 หมวด 3   การป้องกันและระงับเหตุ

 
กำหนดการอบรม 
 

วันที่อบรม

เวลา 

ดาวโหลดใบสมัคร

25-27 กันยายน 2562 (3 วัน)

8:00-17:00น.

 ใบสมัครอบรมวันที่ 25-27 SEP 2019

27-29 พฤศจิกายน 2562 (3 วัน)

8:00-17:00น.

 ใบสมัครอบรมวันที่ 27-29 NOV 2019
 

****รับจำนวนจำกัด เพียง  40  ท่าน ต่อรุ่น****

 

สถานที่ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี

      การนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

สถานที่ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

       โรงงาน บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด

 

***สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมในวันอบรม ภาคปฏิบัติ ***

  เสื้อแขนยาว และ กางเกงขายาว 

  แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

  รองเท้าหัวเหล็ก (Safety Shoes)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้

 

อัตราค่าฝึกอบรม  

รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร  ไม่รวมค่าที่พัก


 
โปรแกรมการอบรม


ภาคทฤษฎี วันที่ 1

เวลา

รายละเอียด

8:00 – 10:00

Part 1 กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช้และขนส่งก๊าซ

10:00 - 12:00

Part 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ

13:00 - 15:00

Part 3 ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ

15:00 - 17:00

Part 4 ข้อปฏิบัติของคนงานควบคุมก๊าซในโรงงานผลิต ส่ง จำหน่าย หรือบรรจุก๊าซ
ภาคทฤษฎี วันที่2

เวลา

รายละเอียด

8:00 – 10:00

Part 5 ข้อปฏิบัติของพนักงานควบคุมก๊าซ

10:00 - 12:00

Part 6 ข้อปฏิบัติของคนงานบรรจุก๊าซ

13:00 - 15:00

Part 7 ข้อปฏิบัติของคนงานส่งก๊าซ
ภาคปฎิบัติ และสอบ

เวลา

รายละเอียด

8:00 – 10:00

Part 1 วิธีการรับและจ่ายก๊าซ

10:00 - 11:00

Part 2 วิธีการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บท่อก๊าซ

11:00 - 12:00

Part 3 การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

13.00 - 16.00

สอบ

 
 
ค่าลงทะเบียนในการอบรม 
 

เงื่อนไข

ค่าฝึกอบรม

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมราคาสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%

1. ลูกค้าบริษัท แอร์ ลิควิด(ประเทศไทย) จำกัด

5,000 บาท

350 บาท

150 บาท

5,200 บาท

5,350 บาท

2. ผู้สนใจทั่วไป

5,500 บาท

385 บาท

165 บาท

5,720 บาท

5,885 บาท

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งได้ที่ คุณวิมล วงษ์เกษม โทรศัพท์ : 0 2635 1600 ต่อ 229