CRYOPRESERVATION TANK (ถังจัดเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว)

TIGCS ผู้นำในเรื่องอุปกรณ์การจัดเก็บอุณหภูมิต่ำสำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
Cryogenic Storage Devices For Life Sciences

TIGCS จึงมุ่งมั่นที่จะส่วนนึงในการช่วยให้การเก็บรักษาสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้การเก็บรักษาสเต็มเซลล์มีความปลอดภัยสูง มีไนโตรเจนเหลวใช้งานอย่างเพียงพอ ร่วมไปถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ รอบด้าน เพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ บริษั ยา ห้องวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากเนื้อเยือ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานสถาบันวิจัย ต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนางานการวิจัยและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวัลในเรื่องการจัดเก็บตัวอย่าง