บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) - Vinythai Public Company Limited

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) - Vinythai Public Company Limited
          บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊สแอนด์เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Vinythai Public Company Limited ในส่วน โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม – VCM Plant) ให้ทำงานบริการ นำสารทำความเย็น R-22 จำนวนทั้งสิ้น 30 MT มาพักไว้ใน ISO Tank ที่ทาง TIGCS จัดหามา เพื่อให้ทาง วินิไทยฯ สามารถทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆในไลน์ผลิตได้ (plant maintenance) หลังจากนั้นทาง TIGCS ก็ทำการบรรจุ R-22 กลับเข้าไปในระบบทำความเย็นของ วินิไทยฯ อย่างเรียบร้อยในวันและเวลาที่กำหนด โดยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจระบบ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการใส่อุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่างทำงาน  100% (Safety PPE)  ลด ภาระความกังวลของลูกค้าในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างสิ้น เชิง

          •จัดหา ISO tank ขนาด 15 MT จำนวน 2 tank เพื่อให้ บริการพักสารทำความเย็นที่ดูดออกมาจากระบบทำความเย็นของ ลูกค้า
          •จัดการสารทำความเย็นที่ดูดออกมาให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ ที่สุด (refrigerant recovery service) โดยทำระบบกรองสารทำความเย็นใน ขณะที่ดูดออกมาจากระบบลูกค้า

          •บรรจุกลับสารทำความเย็นเข้าไปที่ระบบทำความเย็นลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆแล้ว เสร็จ 
บริเวณแทงค์เก็บสารทำความเย็นที่ต้องดำเนินการเอาสารทำความเย็นออกมาพักเพื่อซ่อมบำรุง plant maintenance

ทีมงานมืออาชีพ 
TIGCS
 

เตรียมความพร้อมในการทำงานก่อน 1 วันที่จะทำการดูดน้ำยาแอร์ออกมาพักใน ISO Tank
 

การขนถ่าย ISO Tank ที่ TIGCS บริการให้เช่ามาที่ site งานลูกค้าเพื่อทำการพักสารทำความเย็น
 

การเคลื่อนย้าย ISO Tank โดยเครนที่ได้มาตรฐาน
 

เคลื่อนย้าย ISO Tank มา ณ.จุดปฏิบัติงานอย่างราบรื่น

 
ISO Tank ขนาด 15MT จำนวน 2 แทงค์พร้อมทำงาน

 
ทีมงาน TIGCS พร้อมทำงานแม้กะดึก เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการซ่อมบำรุงได้ตามแผน


•TIGCS พร้อมให้บริการ
– ISO storage tank service for Refrigerant recovery 15-50 MT (บริการให้เช้าแทงค์เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ เพื่อการซ่อมบำรุงระบบผลิตของลูกค้า)
– Pump down & Recovery Service for Refrigerant R-22, R134a (ดูดน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นออกจากระบบ-พัก-และนำกลับคืนเข้าสู่ระบบของลูกค้า)
– Maintenance Service for Refrigerant System in Cooling tower (ซ่อมบำรุงระบบสารทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่)